Privaatsuspoliitika

PRIVAATSUSPÕHIMÕTTED KLIENTIDELE

PRIVAATSUSPÕHIMÕTTED KLIENTIDELE

Kehtivad alates 16.12.2021

 

­Käesolevad privaatsuspõhimõtted (edaspidi „Põhimõtted“) selgitavad, kuidas Lapseväli OÜ kogub, töötleb, kasutab, edastab ja säilitab kliendi isikuandmeid seoses kliendi ja Lapseväli OÜ vahelise rendisuhtega. Palume kliendil need privaatsuspõhimõtted hoolikalt läbi lugeda.

1.VASTUTAV TÖÖTLEJA

1.1.Kliendi isikuandmete vastutav töötleja kehtivate isikuandmete kaitse õigusaktide tähenduses on Lapseväli OÜ (edaspidi „Lapseväli“ või „meie“).

1.2.Vastutava töötleja kontaktandmed:

Lapseväli OÜ

Registrikood: 16391623

Aadress: Aiandi 8/1-8, Mustamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond, 12915 Eesti

Telefon: +372 519 09 269

E-mail: galina@lapsevali.ee

2.MILLISEID ANDMEID LAPSEVÄLI OÜ KOGUB JA KASUTAB?

2.1.Võib koguda kliendi isikuandmeid erinevatel allpool kirjeldatud viisidel.

2.2.Üldjuhul annab klient oma isikuandmeid meile ise, kui rendib meilt esemeid või muul moel meiega suhtleb (näiteks meie veebisaidi vormide, iseteeninduskeskkonna või klienditeeninduse kaudu).

2.3.Võib koguda kliendi isikuandmeid ka välistest allikatest, näiteks avalikest andmebaasidest.

2.4.Isikuandmed, mida Lapseväli OÜ  kogub, on muu hulgas järgmised:

2.4.1.üldised isikuandmed nagu nimi ja perekonnanimi, sünniaeg ja isikukood;

2.4.2.kontaktandmed, näiteks e-posti aadress, kohaletoimetamise aadress ja telefoninumber.

2.4.3.tellimusega seotud teave, kliendi pöördumised ja vastused, meie poolt osutatavat teenust puudutav tagasiside, arve- ja makseinfo, andmed renditud esemete kohta ning muud andmed, mis on kogutud või loodud tellimuse täitmise käigus;

2.4.4.kasutatav suhtluskeel;

2.4.5.IP-aadress, iseteeninduskeskkonnas autentimise ja allkirjastamise andmed (tegevuse liik ja tulemus, autentimise või allkirjastamise vahend, unikaalne kliendi tunnus)

3.ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE EESMÄRK JA ÕIGUSLIK ALUS

3.1.Lapseväli OÜ töötleb isikuandmeid järgmistel eesmärkidel ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/679, 27.aprill 2016, füüsiliste isikute kaitse isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus) artikli 6 lõike 1 punkti a (andmesubjekti nõusolek), b (tellimuse täitmiseks), c (vastutava töötleja juriidilise kohustuse täitmiseks) ja f (õigustatud huvi) alusel. Kliendi isikuandmete kogumise põhieesmärk on võimaldada kliendile teenuste osutamist. Isikuandmete töötlemise aluseks on meie ja kliendi vaheline rendisuhe tellimuse näol. Meie eesmärk on töödelda mis tahes isikuandmeid sellistel eesmärkidel sobival, õiglasel ja tõhusal viisil.

3.2. Lapseväli OÜ võib saata kliendile e-kirju või SMS-e, et teavitada enda uutest teenustest, küsida kliendilt tagasisidet või edastada kliendile muud vajalikku teavet enda teenuste kohta. Isikuandmete töötlemise aluseks sel eesmärgil on meie õigustatud huvi anda kliendile vajalikku teavet Lapseväli OÜ tegevuse kohta, reklaamida kliendile enda tooteid ning tõhustada praegust ärimudelit. Klient saab turundusteadetest igal ajal loobuda. Kui kohalduva õiguse kohaselt on turundusteadete saatmiseks vajalik kliendi nõusolek, töötleme kliendi isikuandmeid sellel eesmärgil üksnes kliendi nõusoleku alusel.

3.3.Lapseväli OÜ töötleb kliendi isikuandmeid ka enda teenuste kvaliteedi parandamiseks ja uute teenuste väljatöötamiseks. Isikuandmete töötlemise aluseks neil eesmärkidel on meie õigustatud huvi, et meil oleks teenuste väljatöötamiseks piisavalt asjakohast infot.

3.4.Lapseväli OÜ töötleb isikuandmeid ka selleks, et täita oma kehtivatest raamatupidamis- ja maksualastest õigusaktidest tulenevaid kohustusi. Sel juhul on isikuandmete töötlemise aluseks õigusnormid, mis kohustavad meid säilitama teatud raamatupidamisandmeid.

3.5.Juhul kui meie esemed pole tagastatud ettenähtud aja jooksul, Lapseväli OÜ võib töödelda isikuandmeid avaldamaks asjakohast teavet võlgnike andmebaasides (nt Creditinfo Eesti AS, https://www.creditinfo.ee/), õigusteenuse osutajate poolt ning andmebaasides, mille eesmärk on tõhustada võlgade sissenõudmist, vastavalt kohalduvale õigusele. Sellisel juhul on isikuandmete töötlemise aluseks meie õigustatud huvi tagamaks meie kindlust oma äritegevuse toimimiseks, ühtlasi ka kaitsta meie ärihuve.

3.6.Kui on vaja, Lapseväli OÜ võib töödelda isikuandmeid järgimaks enda õigustatud huvi esitada, menetleda või kaitsta õiguslike nõudeid, mis tõusetuvad meie ning kliendi vahel olevast rendisuhest.

4.ISIKUANDMETE EDASTAMINE JA AVALDAMINE

4.1.Olles isikuandmete vastutavaks töötlejaks Lapseväli OÜ võib avaldada kliendi isikuandmeid kolmandatele isikutele:

4.1.1.meie töötajatele, kes vastutavad kliendikoostöö eest ning toetavad kliendisuhteid, samuti töötajad raamatupidamise, IT hoolduse, äritegevuse analüüside ja äritegevuse planeerimise funktsioonides;

4.1.2.meie kliendisuhtluse haldamiseks kasutatavate IT süsteemide tarnijatele ja pilveteenuse osutajatele ning audiitoritele;

4.1.3.Eesti Maksu- ja Tolliametile ning muudele riigiasutustele kui selline andmete edastamine on seadusega nõutud;

4.1.4.pankadele;

4.1.5.meie volitatud töötlejatele, kes on seotud tellimuse täitmisega. Maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed edastab Lapseväli OÜ volitatud töötleja Maksekeskus AS-ile.

4.1.6.isikutele, kes aitavad rendisuhest tulenevaid õigusi kasutada (kes pakuvad võlgade

sissenõudmise teenuseid, juriidilised konsultandid, kohtud, krediidiinfo ettevõtted jms);

4.1.7.võimalike ühinemiste, ülevõtmiste või meie varade täieliku või osalise müügiga seotud pooltele.

5.ISIKUANDMETE EDASTAMINE EL/EMP RIIKIDEST VÄLJAPOOLE

5.1.Me ei edasta kliendi isikuandmeid Euroopa Liidust ja Euroopa Majanduspiirkonnast väljapoole.

6.KÜPSISED

6.1.Lapseväli OÜ kasutab oma veebisaidil lapsevali.ee ka küpsiseid.

6.2.Küpsised on väikesed tekstifailid, mis paigutatakse kliendi seadmesse vajaliku info kogumiseks ja meeldejätmiseks, veebisaidi funktsionaalsuse parandamiseks ja selle kasutamise lihtsustamiseks.

6.3.Klient võib oma veebibrauseris küpsiste kasutamise keelata, nende kasutamist piirata või küpsised brauserist kustutada. Kuna küpsised on veebisaidi toimimiseks olulised, võib küpsiste kasutamise piiramine mõjutada veebisaidi funktsionaalsust.

7.ISIKUANDMETE SÄILITAMINE

7.1.Lapseväli OÜ säilitab kliendi  isikuandmeid vaid nii kaua, kui see on käesolevates põhimõtetes kirjeldatud eesmärkide saavutamiseks vajalik või vastavalt kohalduvale õigusele.

7.2.Isikuandmed säilitatakse kuni kliendi ja Lapseväli vahelise rendisuhte lõpuni.

7.3.Raamatupidamise algdokumente (nt tellimuste koopiaid, arveid) säilitame 7 aastat alates vastava majandusaasta lõpust, nagu nõuab kohalduv õigus.

7.4.Kui kliendi isikuandmete säilitamine pole enam õigusaktide alusel ega kummagi poole õiguste või kohustustega seoses vajalik, kustutame me kliendi isikuandmed.

8.KLIENDI ÕIGUSED

8.1.Kliendil on õigus tutvuda enda isikuandmetega, mida me töötleme.

8.2.Kliendil on igal ajal õigus andmetega tutvuda, neid parandada, ajakohastada, muuta või kustutada. Palume siiski arvestada, et teatud andmed on käesolevates põhimõtetes kirjeldatud eesmärkide saavutamiseks tingimata vajalikud või õigusaktide alusel nõutavad. Neid andmeid klient kustutada ei saa.

8.3.Kliendil on õigus esitada vastuväiteid teatud töötlemisele.

8.4.Kliendil on isikuandmete kaitse õigusaktides sätestatud tingimustel õigus piirata enda andmete töötlemist.

8.5.Kliendil on isikuandmete kaitse õigusaktides sätestatud tingimustel õigus andmete ülekandmisele, st õigus saada enda isikuandmeid korrastatud kujul üldkasutatavas masinloetavas vormingus ja edastada neid oma äranägemisel teisele vastutavale töötlejale.

8.6.Kliendi õigust mitte olla allutatud otsustele, mis on tehtud üksnes automaatse töötlemise tulemusena, sh profiilianalüüsi tegemisel, peetakse kinni, sest inimlik sekkumine on alati osa lõpliku otsuse tegemisel Lapseväli poolt.

8.7.Kui klient leiab, et me ei töötle tema isikuandmeid nõuetekohaselt, on tal õigus esitada kaebus oma riigi andmekaitseasutusele. Eestis on selleks Andmekaitse Inspektsioon. Andmekaitse Inspektsiooni kontaktandmed leiate siit: www.aki.ee

9.TURVALISUS

9.1.Kasutame asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke turvameetmeid isikuandmete kaitsmiseks kaotsimineku, hävimise, väärkasutamise ning loata juurdepääsu või avaldamise eest. Näiteks võimaldame me kliendi  isikuandmetele juurdepääsu üksnes volitatud töötajatele ja töövõtjatele, kes vajavad neid oma tööülesannete täitmiseks.

9.2.Palume arvestada, et kuigi me püüame isikuandmete turvalisust mõistlike meetmetega kaitsta, ei välista ükski süsteem täielikult kõiki võimalikke turvariske.

10.HIMÕTETE MUUTMINE

10.1.Käesolevad põhimõtted võivad aeg-ajalt muutuda.

10.2.Kui teeme põhimõtetes muudatusi, teavitame kliente sellest oma veebisaidil.

11.MEIE KONTAKTID

11.1.Kui kliendil on küsimusi seoses käesolevate põhimõtetega või isikuandmetega, mida me tema kohta töötleme, palume võtta meiega ühendust kirjutades  galina@lapsevali.ee

Anname teile teada, kui toode on tagasi ning on läbinud vajaliku hoolduse. Palun jätke oma kehtiv e-posti aadress.