Renditingimused

ESEMETE RENDITINGIMUSED JA REEGLID

Kehtivad alates 16.12.2021

1. MÕISTED
1.1.Rendileandja – Lapseväli OÜ.
1.2.Rentnik – renditellimuse esitanud isik
1.3.Pool – Rendileandja või Rentnik.
1.4.Rendipunkt – Rendileandja veebileht lapsevali.ee

1.5.Renditellimus – mänguasjade, raamatute ja tarvikute (edasi Esemete) renditellimus (edasi Tellimus), milles on fikseeritud rendile antavad Esemed, renditasu ning muud kokkuleped. Tellimuseks loetakse kinnitusteade, mida väljastatakse Rentniku emailile peale makse sooritamise Rendipunktis renditud Esemete kasutamise eest teatud Rendiperioodi jooksul.

1.6.Esemed – Tellimuse alusel renditav mänguasi või muu vara, mille loetelu on fikseeritud Rendi kinnitusteaves.

1.7.Rendiperiood – Kuupäev, millal toimus Esemete kätte saamine Rentniku poolt kuni kuupäevani, millal toimus Esemete tagastamine Rendileandjale.

1.8.Rendipäev – Rendiperioodi pikkus kalendripäevades.

1.9.Üldtingimused – Rendileandja Esemete rendi üldtingimused, mis sisalduvad käesolevas dokumendis, ja on kohaldatavad kõigile Rendileandja poolt väljastatavatele Esemete rendi kinnitusteavetele.

1.10.Objekt – renditud Esemete kasutamise aadress. 1.11.Määrus – üldmäärus (EL) 2016/679

2. RENTNIKU KINNITUSED

2.1.Tellimuse edastamisega annab Rentnik Rendileandjale alljärgnevad kinnitused:

2.1.1.Rentnikul ja tema nimel tegutseval isikul on kõik õigused Esemete osas Tellimuse vormistamisel ning ei ole teada ühtegi asjaolu, mis võiksid takistada või teha võimatuks Rentniku poolt käesolevast dokumendist tulenevate kohustuste nõuetekohase täitmise;

2.1.2.Rentnik on tutvunud ning Rendileandja on Rentnikku piisavalt informeeritud alljärgnevast: renditavate Esemete omadused, rendihind, üldine seisukord ja kasutamist puudutavad juhendid nende olemasolul. Rentnik on saanud Rendileandjalt vastused kõigile Esemete kasutamist ja omadusi puudutavatele küsimustele.

2.1.3.Rentnik nõustub, et Rendileandjal on õigus töödelda Tellimuse vormistamise ja täitmise käigus teatavaks saanud Rentniku isikuandmeid, sealhulgas ees- ja perekonnanimi, isikukood, elukoht.

2.1.4.Rentnik nõustub, et Rendileandjal on õigus punktis 2.1.3 nimetatud isikuandmeid, sealhulgas kohustuse mittetäitmise ja võlgnevuse suuruse kohta edastada kolmandatele isikutele (sealhulgas inkassofirmad, õigusnõustajad, advokaadibürood), võlgnevuse sissenõudmise, renditud Esemete tagastamise ning Rentnikuga seotud krediidivõimelisuse hindamise eesmärgil.

3. TELLIMUSE VORMISTAMINE JA TÄHTAEG

3.1.Rendiperiood on määratud iga Eseme juures eraldi ning seda arvestatakse päevades: esimeseks Rendipäevaks on Rentnikuga Esemete kätte saamise päev ja viimaseks päevaks on Esemete tagastamise päev.

3.2.Tellimuse vormistamiseks tuleb valida laenutamise alg- ja lõppkuupäeva, lisada soovitud Esemed ostukorvi, täita nõutud andmeväljad ning valida sobiv kohaletoimetamise viis. Seejärel ekraanile kuvatakse tasu suurus, mille saab turvaliselt tasuda läbi järgnevate makseviiside:

3.2.1.Eesti pangamaksed: Swedbank, SEB, Luminor, LHV, Coop pank, Citadele, Pocopay

NB! Pangalingiga tasumisel kindlasti vajutada panga lehel nupule „Tagasi kaupmehe juurde“

3.2.2.Makseid vahendab Maksekeskus AS. Tasumine toimub väljaspoolt Rendipunkti turvalises keskkonnas – pangalingiga tasumisel vastava panga turvalises keskkonnas ning Rendileandjal puudub ligipääs kliendi panga andmetele.

3.2.3.Lapseväli OÜ on isikuandmete vastutav töötleja ning edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-ile.

3.2.4.Tellimus jõustub alates tasumisele kuuluva summa laekumisest Lapseväli OÜ EE242200221078187051 arvelduskontole.

3.3.Kui tellitud Esemeid ei ole võimalik tarnida seoses nende lõppemisega või muul põhjusel, teavitatakse sellest kliendi esimesel võimalusel ning tagastatakse tasutud raha (sh kauba kättetoimetamise kulud) viivitamata, kuid mitte hiljem kui 7 (seitse) tööpäeva jooksul teate saamisest.

3.4.Rendisuhe algab Tellimuse vormistamise hetkest ning lõpeb Rendileandja kinnitava kirjaga.

4. ESEMETE KOHALETOIMETAMINE JA TAGASTAMINE

4.1.Esemeid antakse Rentniku kasutusse üle Tellimuse alusel Rendipunktis.

4.2.Esemeid saadetakse Eesti siseselt. Saatmiskulud kannab Rentnik ning vastav hinna info on kuvatud saatmisviisi juures. Saatmiskulu liidetakse ostukorvis valitud Esemete renditasule enne maksekorralduse esitamist. Esemete kohaletoimetamine toimub vastavalt Rentniku poolt valitud kohaletoimetamise viisile:

4.2.1.Pakiautomaadiga: Omniva, Itella Smartpost ja DPD pakiautomaadid;

4.2.2.Kulleriga: toome ise kohale Tallinnas ja Harjumaal (suunad Viimsi, Maardu, Kiili, Saku, Keila, Muraste).

4.2.3.Järgi tulekuga: järgi tulek aadressile Aiandi 8/1 Mustamäel Tallinnas ajavahemikul 18-19 ning kokkuleppel muul ajal.

4.3.Saadetised jõuavad üldjuhul rentniku määratud sihtpunkti 2-3 tööpäeva jooksul alates tellimuse kinnituse. Erandlikel juhtumitel saadetise toimetamine võib võtta maksimaalselt kuni 10 tööpäeva jooksul.

4.4.Esemete vastuvõtmisel on Rentnik kohustatud koheselt kontrollima Esemete hulka, kvaliteeti ja üldist seisundit ning teatama e-posti teel Rendileandjale viivitamatult, kuid mitte hiljem kui samal päeval, millal Esemeid kätte saadi, kõigist temale teatavaks saanud puudustest seoses Esemetega. Esemete kätte saamise päeva möödumisel loetakse, et Esemed vastavad Tellimuses toodud hulgale ning Rentnik ei oma Esemete kvaliteedi ega üldise seisundi osas pretensioone.

4.5.Rentnik võib Esemeid tagastada vabalt valitud päeval esmalt kokku leppides sellest Rendileandjaga.

4.6.Esemete Tagasi saatmine toimub mitmel erineval viisil:

4.6.1.Tasuta tagastus on kulleri hinna sees Tallinnas ja Harjumaal (suunad Viimsi, Maardu, Kiili, Saku, Keila, Muraste).

4.6.2.Kohale tagastus: Rentnik tagastab Esemeid kohale aadressil Aiandi 8/1 Mustamäel Tallinnas ajavahemikul 18-19 või kokkuleppel muul ajal. Sellisel juhul tagastamine kliendile tasuta.

4.6.3.PIN-tagastus: Rentnik tagastab Esemeid Omniva ja DPD pakiautomaadiga Tallinna Mustika keskuse pakiautomaati aadressil Karjavälja 4 ning Itella Smartpost pakiautomaadiga Tallinna Mustika Prisma pakiautomaati aadressil Tammsaare tee 116, kasutades paki kättesaamisel sõnumis ja e-kirjas välja toodud tagastamiseks vajalik kood. Minimaalne koodi kestvus 14 kalendripäeva ja maksimaalne 30 kalendripäeva. Sellisel juhul tagastamine kliendile tasuta.

4.6.4.Transpordi tellimuse edastamist ei loeta Rendisuhe lõpetamiseks.

4.7.Juhul kui Rentnik soovib tagastada Esemeid mitmes osas ning erineval ajal, peab ta sellest Rendileandjat teavitama kirjalikult e-posti teel.

4.8.Esemed peavad tagastamisel olema samas karbis ja seisundis, milles Rentnik Esemeid sai, arvesse võttes normaalset kulumist. Kui Rendileandja tuvastab Esemete kasutuskõlbmatuks muutumise või Esemete väärtuse olulise vähenemise asjaolu tagajärjel, mille eest on vastutav Rentnik, on Rendileandjal õigus nõuda Rentnikult hüvitist summas, mis vastab uute Esemete uushanke hinnale. Esemeid loetakse kaotsi läinuks, kui Esemed ei ole tagastatud Rendileandjale 3 (kolme) päeva jooksul arvates Rendiperioodi lõppemisest.

4.9.Juhul, kui Rentnik ei ole Esemeid 3 (kolme) tööpäeva jooksul tagastanud, on Rendileandjal õigus rakendada abinõusid Esemete osas valduse taastamiseks ning pöörduda kolmandatele isikutele (sealhulgas inkassofirmad, õigusnõustajad, advokaadibürood).

5. RENDITASU JA TAGATISRAHA

5.1.Rendileandja annab Tellimusega kokkulepitud Esemed Rentnikule rendile Esemete üleandmise ajahetkel kehtiva renditasu alusel. Rendileandja võib kehtivat renditasu igal ajal muuta, kuid selline muudatus ei oma mõju enne renditasu muutmist Rentnikule juba üleantud Esemete renditasule.

5.2. Ettevõte Lapseväli OÜ on valikuliselt käibemaksu kohuslane, kuid rendihinnad ei sisalda käibemaksu.

5.3.Renditasu on määratud iga renditoote juures eraldi Rendipunktis ning sisaldab tasu üksnes Esemete kasutamise eest. Toodete hinnad näidatud ning tasumine toimub vaid eurodes.

5.4.Rendileandjal on õigus nõuda Rentnikult tagatismaksu tasumist enne Esemete Rentniku kasutusse andmist. Tagatisraha suuruse määrab Rendileandja, kuid see ei või ületada Rentnikule rendile antavate Esemete uushanke hinda.

5.5.Tagatisraha on määratud iga renditoode juures eraldi Rendipunktis ning on kuvatud ostukorvis lahtris „Tagatis“. Iga valitud Eseme tagatisraha liidetakse ostukorvis valitud Esemete renditasule enne maksekorralduse esitamist.

5.6.Rendileandjal on õigus tasaarvestada ning vähendada tagastamisele kuuluvat tasutud tagatisraha summa ulatuses, milles Rendileandjal on Rentniku vastu rahalisi nõudeid Esemete rendile andmisega seoses. Enneaegse Rendisuhe lõpetamisel tasaarvestatakse ka tagatisraha.

5.7.Rendileandja ei ole kohustatud hoiustama Rentniku poolt tasutavat tagatisraha eraldi kontol ega tasuma nimetatud tagatisrahalt Rentnikule intressi.

5.8.Rentnikul on õigus nõuda Rendileandjalt tagatisraha tagastamist hiljemalt 7 (seitse) tööpäeva möödumisel pärast Esemete tagastamist.

5.9.Rentnik on kohustatud hüvitama Esemete vale kasutamisest tekitatud kahju, sh õigusabi- ja inkassoteenuse kasutamisega seotud kulud.

6. VARA MÜÜK

6.1.Poolte kokkuleppel võib Rendileandja müüa Rentnikule eraldi tasu eest meeldima hakanud renditud Eseme.

7. POOLTE KOHUSTUSED

7.1.Rentnik on kohustatud:

7.1.1.kasutama renditud Esemeid heaperemehelikult ning üksnes vastavuses Esemete kasutusotstarbega.

7.1.2.järgima Esemete kasutamisel kasutusjuhiseid nende olemasolul; tagama Objektil, kus Esemeid kasutatakse, olemasolevate juhendite tutvustamise oma lastele ning teostama järelevalvet Esemeid kasutavate laste tegevuse üle. Mistahes ebaselguse või küsimuse tekkimisel on Rentnik kohustatud võtma Rendileandjaga viivitamatult ühendust;

7.1.3.ilma Rendileandja kirjalikult, e-posti teel antud kooskõlastuseta mitte muutma, modifitseerima ega parandama omal algatusel Esemeid.

7.1.4.teatama Rendileandjale koheselt Esemete mistahes kahjustumisest, funktsioonide osalisest või täielikust kahjustumisest, hävimisest, samuti Esemete kaotsi minekust.

7.1.5.mitte andma ilma Rendileandja eelneva sellekohase kirjaliku nõusolekuta Eset kolmandate isikute valdusesse ega kasutusse. Kolmandaks isikuks ei loeta Rentniku lapsed ning külla tulnud inimesed.

7.1.6.teatama Rendileandjale koheselt Esemete asukohaks oleva Objekti aadressi muutumisest. Esemete väljaviimine Eesti Vabariigi territooriumilt ilma Rendileandja eraldi sellekohase kirjaliku nõusolekuta ei ole lubatud.

7.1.7.tagastama Rendiperioodi lõppedes Esemeid Rendileandjale Tellimuses fikseeritud tingimustel ja korras.

7.2.Rendileandja on kohustatud:

7.2.1.tagama Esemete üleandmise Rentnikule kokkulepitud viisil, ajal ja kohas, samuti Esemete vastavuse Tellimuses kokkulepitud tingimustele.

7.2.1.tagastama Tagatisraha 7 (seitse) tööpäeva jooksul Rentniku pangakontole peale Esemete kätte saamise ja nende seisundi kontrollimise.

8.ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

8.1.Rendileandja töötleb isikuandmeid vastavalt Rendileandja „Privaatsuspõhimõtted Klientidele“.

8.2.Tellimuse täites ja üksteisele edastatud isikuandmeid töödeldes Pooled:

8.2.1.alluvad nõuetele, mis on sätestatud isikuandmete kaitse Määruses, isikuandmete kaitse seaduses ja teistes õigusaktides, mis reguleerivad isikuandmete töötlemist;

8.2.2.teevad koostööd ning pakuvad vastastikkust abi nii palju kui võimalik, et teine Pool saaks täita kohustusi, mis tulenevad isikuandmete töötlemist reguleerivatest õigusaktidest;

8.2.3.tagavad andmesubjekti õigused, mis on sätestatud Määruses, sealhulgas vastused andmesubjekti päringutele, taotlustele või kaebustele;

8.2.4.teavitavad üksteist kirjalikul teel, kui on toimunud isikuandmetega seotud rikkumine seoses teise Poole poolt edastatud isikuandmetega, märkides ära kahjulike tagajärgede iseloomu, ulatuse ja leevendamiseks kasutusele võetud või soovituslikud meetmed.

8.3.Rentnik:

8.3.1.teavitab kõiki füüsilisi isikuid (tema nimel tegutseval isikul), kes on seotud Tellimusega, et nende isikuandmed edastatakse Rendileandjale ja, et Rendileandja töötleb neid isikuandmeid „Privaatsuspõhimõtted Klientidele“ toodud tingimustel. Füüsilisi isikuid tuleb teavitada enne nende kaasamist Tellimuse täitmisse või nende isikuandmete edastamist Rendileandjale. Rentnik kohustub neid füüsilisi isikuid teavitama sellest, et Rendileandja on nende isikuandmete suhtes vastutav töötleja ning töötleb neid isikuandmeid, tutvustades füüsilisele isikule Rendileandja privaatsussätteid.

8.3.2.on kohustatud esitama tõendid punktis 8.3.1. sätestatud informatsiooni esitamise kohta, kui Rendileandja seda nõuab;

8.3.3.ei edasta Rendileandjale selliste isikute isikuandmeid, keda ei ole teavitatud isikuandmete edastamisest Rendileandjale ega andmete töötlemisest Rendileandja poolt;

8.3.4.peab tagama, et punktis 8.3.3. sätestatud keeldu järgitakse kõigi Rentniku poolt Tellimuse täitmiseks kaasatud isikute poolt;

8.3.5.reageerib adekvaatselt Rendileandja teavitustele seoses paranduste, kustutamise või piirangutega isikuandmete töötlemisel, mis on Rentnikule edastatud Rendileandja esindajate kohta Tellimuse täitmise eesmärgil. Selle jaoks kohustub Rentnik:

8.3.5.1.vastu võtma Rendileandja teavitused ja kinnitama Rendileandjale nende kättesaamist;

8.3.5.2.korraldama isikuandmete suhtes korrigeerivaid toiminguid ja muid tegevusi, mis on ettenähtud teavitustes ning sealjuures teavitama Rendileandjat nende teostamisest;

8.3.5.3.teavitama Rendileandjat Rentniku laste ja esindajate isikuandmete parandamise, kustutamise või töötlemise piiramise vajadusest;

8.4.Punktides 8.2. ja 8.3.5. sätestatud kohustused ei kohaldu füüsilisest isikust Rentnikule, kui ta töötleb talle edastatud isikuandmeid eranditult isiklike või koduste tegevuste käigus.

9.VASTUTUS

9.1.Pooled vastutavad Tellimuse rikkumisega teisele Poolele tekitatud kogu kahju eest.

9.2.Rentnik vastutab Rendiperioodi aja jooksul Esemete kadumise, hävimise ja kahjustumise eest, sh Esemete rikete eest, välja arvatud rikked, mis on tingitud Esemete normaalsest kulumisest või Rendileandja poolt temal lasuva kontrollimise kohustuse täitmata jätmisest.

9.3.Esemete kaotsimineku ja hävimise korral loetakse Rendileandja kahjuks sama Esemete uushanke hind.

9.4.Rendileandja ei vastuta Rentniku poolt Esemete kasutamise käigus Rentnikule või kolmandale isikule tekitatud kahju eest.

9.5.Rendileandja vastutus Esemete katkimineku korral Rendiperioodi jooksul piirdub üksnes Esemete väljavahetamise mõistliku aja jooksul arvates sellekohase teate kättesaamisest ning Rentniku poolt Esemete Rendileandjale tagastamisest. Rendileandja ei vastuta Esemete funktsioonide osalise või täieliku lakkamise korral Rendiperioodi jooksul Rentnikule sellega seoses tekitatud mistahes kahju eest.

9.6.Esemete juhusliku hävimise ja kahjustumise riisiko, samuti Esemete valdamisega seotud tekitatud kahju hüvitamise kohustus läheb Rentnikule üle arvates Esemete üleandmisest Rentnikule.

10.RENDISUHE LÕPPEMINE JA LÕPETAMINE

10.1.Rendisuhe lõpeb Esemete tagastamisel, ülesütlemisel ning Tellimuse kõigi kohustuste täitmisel Poolte poolt.

10.2.Rendileandjal on õigus Tellimuse üles öelda, teatades sellest Rentnikule kirjalikult, e-posti teel vähemalt 1 (üks) kalendripäeva ette.

10.3.Rentnikul on õigus Tellimuse üles öelda Esemeid tagastamisõigusega, teatades sellest Rendileandjale kirjalikult, e-posti teel vähemalt 1 (üks) kalendripäeva ette.

11.MUUD TINGIMUSED

11.1.Kõik pooltevahelised Tellimusega seotud teated peavad olema esitatud kirjalikult, e-posti teel.

11.2.Rendileandjal on igal ajal õigus Tellimuse tingimusi muuta, kuid Rentnikule jäävad kehtima samad tingimused, mis olid kehtivad tellimuse tegemise päeval.

11.3.Tellimuse täitmisest tulenevad Poolte vahelised vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlus Harju Maakohtus.

11.4.Rendisuhtele kohaldatakse Võlaõigusseaduse üürilepingu sätteid.

11.5.Kõikide Lapsevali.ee Tellimuste sooritamise käigus teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot ning ei jagata kolmandatele osapooltele. Krüptitud andmesidekanal pankadega tagab Tellimuse sooritaja isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse, neile puudub ligipääs ka Lapseväli OÜ-l.

Anname teile teada, kui toode on tagasi ning on läbinud vajaliku hoolduse. Palun jätke oma kehtiv e-posti aadress.